شاخص تعريف
نسبت پرستار به تخت  
نسبت پزشک به تخت بیمارستانی  
نسبت تخت های فعال به تخت مصوب  
هزينه سرانه هرتخت  
هزينه سرانه بيمار كل هزينه هاي جاري بيمارستان به تعداد بيماران
متوسط هزينه داروئي مصرفي به ازاي هر بيمار هزينه داروهاي مصرفي جهت بيماران بستري به تعداد بيماران بستري
متوسط هزينه هربار بستري كل هزينه هاي بيماران(صورتحساب ترخيصي)بستري به تعداد بيماران بستري)
متوسط حقوق پرسنل حقوق پرداختي به پرسنل به تعداد پرسنل
متوسط اضافه كار پرداختي اضافه كار پرداختي به پرسنل به تعداد پرسنل
هزينه تعمير و نگهداري ساختمان به كل هزينه كليه هزينه هاي تعمير و نگهداري ابنيه ساختمان بيمارستان در يك دوره مشخص
هزينه تعمير و نگهداري تأسيسات به كل هزينه كليه هزينه هاي تعمير و نگهداري تأسيسات در يك دوره مشخص
شاخص بهره وري نيروي كار بيماران بستري شده نفر روز تخت اشغال شده به تعداد كاركنان
شاخص بهره وري نيروي كار(پزشكان)تعداد بيماران بستري تعداد بيمار بستري شده به تعداد پزشكان
شاخص بهره وري نيروي كار(پيراپزشكان)تعداد بيماران بستري تعداد بيمار بستري شده به تعداد پيراپزشكان
شاخص بهره وري هزينه بيماران بستري شده تعداد بيمار بستري شده به هزينه سرمايه(آب،برق،تلفن،...)
نسبت درآمد كل بيمارستان به تعداد نيروي انساني  
تعداد ساعات صرف شده براي آموزش كاركنان مجموع ساعات صرف شده براي آموزش كاركنان در طول يك دوره معين تقسيم بر تعداد كل كاركنان در همان دوره
نسبت هزينه غذاي بيمارستان به كل هزينه هاي (پرسنلي و غير پرسنلي)  
نسبت جمع كل درآمدهاي اختصاصي وصول شده به هزينه قطعي بيمارستان  
نسبت هزينه خريد تجهيزات پزشكي سرمايه اي به كل هزينه هاي  
نسبت هزينه دارو به كل هزينه هاي بيمارستان  
نسبت كسورات بيمه اي بيمارستان به كل مبلغ اسناد ارسال شده به بيمه ها  
ميزان تأخير در پرداخت كارانه پزشكان و كاركنان در پايان سال  
درصد كاهش غيبت ها و تأخيرات ميزان كل غيبت ها و ساعات تأخير تقسيم بر كل ساعات حضور كاركنان در يك دوره معين
درصد اشغال تخت  
ميانگين اقامت بيمار در بيمارستان  
فاصله فعاليت تخت(فاصله چرخش) فاصله طولاني تخت نشان دهنده سطح نازل تقاضا يا وضعيت نامناسب جريان پذيرش است
ميزان اعمال جراحي ,تعداد فوت شدگان تعداد عمل جراحي به تعداد بيماران بستري*100
  تعداد فوت شدگان به تعداد مرخص شدگان و فوت شده*100
تعداد فوت اورژانس تعداد فوت شده در اورژانس به تعداد كل مرخص شدگان اورژانسي*100
نسبت عملكرد تخت ميانگين تعداد بيماراني كه از تخت معيني در طول يك فاصله زماني معين استفاده مي كنند
نسبت پرستار به تخت  
متوسط زمان پذيرش بيماران  
متوسط زمان ترخيص بيماران  
متوسط زمان پذيرش بيماران اورژانسي  
متوسط زمان انتظار ترياژتا اولين معاينه پزشكي  
متوسط زمان انتظار از دستور پزشكي تا اقدام پرستاري  
متوسط زمان انتظار انجام آزمايشات و پرتونگاري فوري  
متوسط زمان انتظار جهت حضور تيم احياء بر بالين بيمار پس از اعلام كد احياء  
تعداد بيماران سرپائي به ازاي هر ساعت كار پزشك  
نسبت تعداد بيماران سرپائي به پزشك  
تعداد بيماران سرپائي به ازاي هرساعت كار پرستار  
نسبت اعزام بيماران از مراكز درماني به مراكز درماني ديگر  
نسبت بيمار سرپائي به بستري  
زمان انتظار براي اعمال مختلف  
درصد بیماران تعیین تکلیف شده زیر 6 ساعت در اورژانس تعداد بیماران تعیین تکلیف شده زیر 6 ساعت به کل بیماران اورژانس
درصد بیماران بستری موقت خارج شده  زیر 12 ساعت از اورژانس تعداد بیماران بستری موقت خارج شده  زیر 12 ساعت به کل بستری شدگان اورژانس
دقت و صحت تست هاي آزمايشگاهي/تشخيصي (درصد منفي يا مثبت كاذب)  
درصد شكايات بيماران تعداد شكايات بيماران به تعدادكل مرخص شدگان*100
درصد بيماران راضي از خدمت تعداد بيماران راضي از خدمت به تعداد كل بيماران*100
درصد ترخيص بيماران با ميل شخصي تعداد بيماران مرخص شده با ميل شخصي به تعداد كل بيماران *100
درصد كاركنان راضي از محيط كار تعداد كاركنان راضي از محيط كار به تعداد كل كاركنان *100
مدت زمان CPR انجام شده  
 درصد CPR موفق  CPRموفق به کل CPRتعداد 
 درصد CPR ناموفق  CPRناموفق به کل CPRتعداد 
ميزان كاهش در جراحيهاي كنسل شده تقسيم بر (تعداد جراحيهاي كنسل شده/تعداد كل جراحي هاي برنامه ريزي شده در يك دوره)
تعداد شكايات قانوني-پزشكي تعداد شكايات رسمي-قانوني بيماران به تعداد كل شكايات بيماران در طول يك دوره مشخص
ميزان سزارين تعداد سزارين انجام شده به تعداد كل زايمانهاي انجام شده
ميزان مرگ و مير كودكان يك تا 59 ماهه تعداد كل مرگ و مير نوزادان يا كودكان زير يكسال به تعداد كل مرخص شدگان نوزاد(از جمله مرگ)
ميزان مرگ نوزادان  
ميزان مرگ مادران تعداد كل مرگ و مير مادران به تعداد كل مرخص شدگان زايماني(شامل مرگ مادران)*100
پوشش زايمان ايمن  
پوشش زايمان بدون درد داروئي و غير داروئي  
پوشش مراقبتهاي دوران بارداري(حداقل 6بار)  
ميزان مرگ و مير خام(بيماريهاي حاد با قامت كوتاه مدت) كل مرگ و مير بيمارستان(شامل مرگ و مير نوزادان) به كل مرخص شدگان از جمله فوت هاي بيمارستاني
ميزان مرگ و مير خالص(48 ساعت يا بيشتر بعد از پذيرش در بيمارستان كل مرگ و مير بيمارستان(از جمله مرگ نوزادان)منهاي مرگ هاي قبل از 48 ساعت به كل مرخص شدگان
ميزان عوارض درمان در طول زمان بستري در كليه بخشهاي بيمارستان  
ميزان عفونت بيمارستاني پس از عمل تعداد عفونت هاي ايجاد شده در بيمارستان به تعداد بيماران ترخيص شده و فوت شده*100
تعداد مشاوره ها در بيمارستانهاي داراي استاندارد بصورت كتبي ضبط و مدارك فوق به امضاي مشاور يا مشاورين برسد
ميزان اتوپسي از كليه مرگ و ميرها تعداد اتوپسي بيمارستاني به تعداد بيماران فوتي بيمارستان(كه تشريح شده اند)
ميزان مرگ و مير بعد از عمل هاي جراحي تعداد كل مرگ و مير هاي كه در فاصله 10روز بعد از انجام عمل هاي جراحي اتفاق افتاده به تعداد
میزان رضایت بیمار از خدمات بیمارستانی  
مرگ و مير ناشي از بيهوشي تعداد كل مرگ ومير ناشي از مواد بيهوشي به تعداد كل بيهوشي هاي داده شده *100
درصد بيماران دچار حوادث در بيمارستان تعداد بيماران دچار حوادث به كل بيماران بستري
میزان مرگ ومیر ناشی از بیهوشی  تعداد کل مرگ ومیر ناشی از مواد بیهوشی به تعداد کل بیهوشی *100
درصد شکایات بیماران تعداد شکایات بیماران به تعداد کل مرخص شدگان *100
درصد بیماران راضی از خدمت  پیامد تعداد بیماران راضی از خدمت به تعداد کل بیماران *100
درصد ترخیص بیماران با میل شخصی تعداد بیماران مرخص شده با میل شخصی به تعداد کل بیماران *100
درصد کارکنان راضی از محیط کار تعداد کارکنان راضی از محیط کار به تعداد کل کارکنان *100
میزان مرگ در گروههای تشخیصی (DRG) با احتمال مرگ پایین   
درصد بیماران دچار حوادث در بیمارستان  تعداد بیماران دچار حوادث به کل بیماران بستری
میزان عوارض بیهوشی تعدادعوارض بیهوشی به کل عمل های انجام های شده
درصد زخم بستر   زخم بستر به کل بیماران بستری
میزان شکست در نجات بیمار   تعداد شکست در نجات بیمار به کل بیماران 
میزان جسم خارجی بجامانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی   تعداد جسم خارجی بجامانده در بدن بیمار به هنگام عمل جراحی به کل عمل های انجام شده
میزان پنوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانی  تعداد پنوموتوراکس در اثر بی احتیاطی گروه درمانی به کل بیماران بستری
میزان شکستگی لگن بعد از عمل جراحی   تعدادشکستگی لگن بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان هماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی   تعدادهماتوم یا خونریزی بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان اختلالات فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل جراحی  تعداد اختلالات فیزیولوژیک و متابولیک بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان نارسائی تنفسی بعد از عمل  تعداد نارسائی تنفسی بعد از عمل به کل عمل های انجام های شده
میزان آمبولی ریوی یا ترومبوز عمیق وریدی  تعداد آمبولی ریوی یا ترومبوز عمیق وریدی به کل بیماران بستری 
میزان عفونت خون بعد از عمل جراحی  تعداد عفونت خون بعد از عمل جراحی به کل عمل های انجام های شده
میزان جدا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنی  تعدادجدا شدن زخم بعد از عمل جراحی در بیماران جراحی شکمی و لگنی به کل بیماران عمل شده
میزان پارگی و سوراخ شدگی تصادفی تعداد پارگی و سوراخ شدگی تصادفی به کل بیماران  
میزان واکنش ناشی از انتقال خون  تعداد واکنش ناشی از انتقال خون به کل بیماران ترانسفوزیون (تزریق خون)
میزان آسیب حین تولد -آسیب به نوزاد  تعداد آسیب حین تولد -آسیب به نوزاد به کل نوزادان
میزان ترومای زایمان طبیعی با ابزار  تعداد ترومای زایمان طبیعی با ابزار به کل زایمان طبیعی
میزان ترومای زایمان طبیعی بدون ابزار  تعداد ترومای زایمان طبیعی بدن ابزار به کل زایمان طبیعی
میزان ترومای زایمان -سزارین   تعداد ترومای زایمان -سزارین به کل زایمان
+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم دی ۱۳۹۰ساعت 17:4 توسط عزیزاله امامی |